01/06/2021

Đạo tràng THIỆN TÂM

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
01/06/2021

Đạo tràng khóa tu

Đạo tràng Thiện Tâm là nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài niệm Phật cầu vãng sanh, Đạo Tràng Thiện […]
11/05/2021

Ý Nghĩa Hoằng pháp & Hộ pháp

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) hoặc có thể Down sách về tại đây  
11/05/2021

Tịnh độ thực chứng

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) hoặc có thể Down sách về tại đây
11/05/2021

Việc lớn nhất đời người

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) Hoặc Down sách về tại đây
11/05/2021

Nghiệp là gì?

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) hoặc có thể Down sách về tại đây
11/05/2021

Kinh nghiệm niệm Phật & Những chuyện luân hồi

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) hoặc có thể Down sách về tại đây  
17/09/2020

Nhạc Thư Giãn Du Dương

19/04/2020

Tụng Kinh Sám Hối

08/04/2020

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT-Nguyên Chất -LOẠI 6 – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

08/04/2020

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT-Nguyên Chất -LOẠI 5 – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

08/04/2020

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT-Nguyên Chất -LOẠI 4 – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

08/04/2020

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT-Nguyên Chất -LOẠI 3 – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

08/04/2020

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT-Nguyên Chất -LOẠI 2 – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

06/08/2019

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật bản mới

05/08/2019

Amitabha Buddha Mantra

22/06/2019

Phật A Di Đà (Thần Chú Tiếng Tây Tạng)

22/06/2019

CHÚ ĐẠI BI 21 biến Tiếng Phạn

22/06/2019

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

22/06/2019

Niệm A Mi Đà Phật Chùa Long Vân – Long Thành, Đồng Nai

02/04/2019

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT-Nguyên Chất -LOẠI 1 – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

28/03/2019

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT – NGUYÊN CHẤT loại 4- Thanh Tịnh Nam

22/03/2019

HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT – NGUYÊN CHẤT loại 7- Thanh Tịnh Nam

21/03/2019

Trọn bộ HÀNH TRÌ & TRỢ NIỆM – Giọng nữ (Phiên bản mới 2019)

16/03/2019

Nhạc thiền tĩnh tâm – Hoa Sen Nước Chảy

21/01/2019

Nhạc thiền tĩnh tâm – Meditation music

30/12/2018

Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật

17/09/2018

Bài HÔ KỆ THỈNH CHUÔNG

27/07/2018

Nhạc niệm Phật

09/07/2018

Nhạc niệm “A Di Đà Phật”

20/06/2018

Thích Ca Mâu Ni Như Lai

04/06/2018

Khai Thị Số 1 – Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh mới được độ

04/06/2018

Khai Thị Số 2 – Vì sao niệm câu A Di Đà Phật lại an vui như vậy

04/06/2018

Khai Thị Số 3 – Mười sáu chữ này đã hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi

04/06/2018

Khai Thị Số 4 – Tất cả chỉ là ảo mộng

04/06/2018

Khai Thị Số 5 – Sự thù thắng của việc Lạy Phật

04/06/2018

Khai Thị Số 6 – Cảm ứng hào quang trong pháp hội, trong đạo tràng?

04/06/2018

Khai Thị Số 7 – Chúng ta phải nên khiếp sợ 3 đường ác

04/06/2018

Khai Thị Số 8 – Sát sanh cúng tế khi người thân chết, chính là hại người đã mất

04/06/2018

Khai Thị Số 9 – Thế gian này cái gì là thật?

04/06/2018

Khai Thị Số 10 – Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể vãng sanh

04/06/2018

Khai Thị Số 11 – Dụng công niệm Phật & Sự cảm ứng Phật Bồ Tát

04/06/2018

Khai Thị Số 12 – Tham lam là bệnh nặng nghiêm trọng trong Tam Độc

04/06/2018

Khai Thị Số 13 – Nghĩ Phật thì làm Phật, nghĩ quỷ thì liền làm quỷ

04/06/2018

Khai Thị Số 14 – Phương pháp niệm Phật, dụng công một mình

04/06/2018

Khai Thị Số 15 – Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm niệm đến minh tâm kiến tánh

04/06/2018

Khai Thị Số 16 – Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật mà thành Phật

04/06/2018

Khai Thị Số 17 – Vì sao niệm Phật, vẫn bị quả báo địa ngục

04/06/2018

Khai Thị Số 18 – Tốn người lợi mình chính là ác

04/06/2018

Khai Thị Số 19 – Sát sanh

04/06/2018

Khai Thị Số 20 – Người chân thật tu hành không thể không biết đến điều này

04/06/2018

Khai Thị Số 21 – Chúng ta muốn vãng sanh thành Phật, không thể không tu mười thiện

04/06/2018

Khai Thị Số 22 – Sáu cõi luân hồi

04/06/2018

Khai Thị Số 23 – Thế nào là niệm Phật thành khối

04/06/2018

Khai Thị Số 24 – Xuất gia

04/06/2018

Khai Thị Số 25 – Phương pháp mười niệm

04/06/2018

Khai Thị Số 26 – Chánh mạng

04/06/2018

Khai Thị Số 27 – Đạo tâm sương sớm

04/06/2018

Khai Thị Số 28 – Tu sám hối như thế nào mới phục nghiệp, diệt tội?

04/06/2018

Khai Thị Số 29 – Công đức & Phước đức

04/06/2018

Khai Thị Số 30 – Tâm bình đẳng chính là tâm Phật

04/06/2018

Khai Thị Số 31 – Tất cả khổ đau cũng từ một chữ Tham

04/06/2018

Khai Thị Số 32 – Lục độ Ba La Mật

04/06/2018

Khai Thị Số 33 – Niệm Phật là thâm diệu thiền

04/06/2018

Khai Thị Số 34 – Giai độ bỉ ngạn

04/06/2018

Khai Thị Số 35 – Tình chấp là nguyên nhân không thể vãng sanh

04/06/2018

Khai Thị Số 36 – Tín nguyện hạnh

04/06/2018

Khai Thị Số 37 – Khống chế, chiếm hữu, đối lập là hình tướng của tham, sân si

04/06/2018

Khai Thị Số 38 – Vì sao việc nghe giảng kinh hằng ngày rất quan trọng

04/06/2018

Khai Thị Số 39 – Tự tánh Di Đà, Duy tâm Tịnh Độ

04/06/2018

Khai Thị Số 40 – Đệ tử quy & Thập thiện nghiệp đạo

04/06/2018

Khai Thị Số 41 – Bố thí

04/06/2018

Khai Thị Số 42 – Nguyên nhân tu hành bị thoái tâm

04/06/2018

Khai Thị Số 43 – Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả

04/06/2018

Khai Thị Số 44 – Không thể nói “Tín Nguyện Hạnh” suông thì được vãng sanh

04/06/2018

Khai Thị Số 45 – Mở rộng tâm lượng

04/06/2018

Khai Thị Số 46 – Từ bi đa họa hại, Phương tiện xuất hạ lưu

04/06/2018

Khai Thị Số 47 – Thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng đến như vậy

04/06/2018

Khai Thị Số 48 – Tin sâu nguyện thiết chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm

04/06/2018

Khai Thị Số 49 – Không vãng sanh thì nhất định đọa tam ác đạo

04/06/2018

Khai Thị Số 50 – Vì sao chúng ta niệm Phật mà vẫn còn phiền não quá nhiều?

04/06/2018

Khai Thị Số 51 – Ngoài tâm không Phật cũng không Ma

04/06/2018

Khai Thị Số 52- Không đúng thuốc thì có thể mất mạng

04/06/2018

Khai Thị Số 53 – Phương pháp chuyển phiền não

04/06/2018

Khai Thị Số 54 – Thực tiến bắt đầu từ đệ tử quy

04/06/2018

Khai Thị Số 55- Người khác luôn hoàn toàn đúng

04/06/2018

Khai Thị Số 56 – Không nên ham hưởng thụ, quả báo sẽ không thể lường

04/06/2018

Khai Thị Số 57 – Thân người rất khó được

04/06/2018

Khai Thị Số 58 – Không hiếu dưỡng cha mẹ thì khó mà vãng sanh Tây Phương

04/06/2018

Khai Thị Số 59 – Bạn có chắc lúc lâm chung sẽ tỉnh táo

04/06/2018

Khai Thị Số 60 – Pháp thân là gì?

04/06/2018

Khai Thị Số 61 – Thị dục & Ái dục đoạn Pháp thân huệ mạng của chúng ta

04/06/2018

Khai Thị Số 62 – Cư sĩ Lý Á Trị vãng sanh

Hotline: 0909572789